Formalności

Mini menu

Co zrobić gdy nastąpi zgon kogoś bliskiego ?

w szpitalu:

Jeśli zgon nastąpi w szpitalu wystarczy zadzwonić do naszej firmy w celu ustalenia szczegółów odbioru i przewiezienia osoby zmarłej do domu przedpogrzebowego lub inne wskazane  przez klienta miejsce.
Kartę zgonu wystawia lekarz, który opiekował się pacjentem w szpitalu, następnie należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego po akt zgonu.
Następnie należy zgłosić się do naszego biura w celu uzgodnienia przebiegu uroczystości pogrzebowej

w domu :

Jeśli zgon nastąpił w domu lub miejscu gdzie nie ma stałej opieki lekarskiej należy w pierwszej kolejności wezwać lekarza by stwierdził zgon i wypisał kartę informacyjną lub kartę zgonu. Następnie należy zadzwonić do naszej firmy w celu ustalenia szczegółów odbioru osoby zmarłej i przewiezienia jej do domu przedpogrzebowego.
Po wystawieniu karty zgonu przez lekarza, należy udać się do USC po akt zgonu.
Następnie należy zgłosić się do naszego biura w celu uzgodnienia przebiegu uroczystości pogrzebowej.

Pochówek dzieci martwo urodzonych

Wszystkich rodziców dzieci martwo urodzonych mających problem z otrzymaniem rzetelnej informacji co do pochówku swojego dziecka, odsyłamy do strony http://www.poronienie.pl, gdzie bardzo dokładnie opisano do czego Państwo macie prawo i jak postępować w przypadku przedwczesnej śmierci dziecka. Znajdziecie tu Państwo również przydatne akty prawne oraz przykładowe wzory pism do szpitali i USC. Być może te informacje pomogą Państwu w rozwiązaniu problemów administracyjnych związanych ze śmiercią Waszego dziecka.

Formalności Urzędowe

Do rozpoczęcia organizacji ceremonii pogrzebowej prosimy o dostarczenie następujących dokumentów:

– Kartę zgonu
– Akt zgonu
– Dowód osobisty osoby zlecającej organizację pogrzebu
– Zaświadczenie z parafii zmarłego o zgodzie na pogrzeb w obrzędzie katolickim poza parafią zmarłego
– Legitymację emeryta lub rencisty, bądź zaświadczenie z pracy o podleganiu ubezpieczenia
– Dokument potwierdzający pokrewieństwo ze zmarłym
oraz podjęcia decyzji dotyczących:
– cmentarza, na którym złożone będzie ciało
– charakteru uroczystości (wybór między pogrzebem religijnym lub świeckim
– typu pogrzebu (tradycyjny czy kremacja)

Karta zgonu

Dokument stwierdzający zgon, który niezbędny jest do zlecenia eksportacji ciała i przygotowania do pogrzebu przez zakład pogrzebowy. Na jej podstawie wydawany jest akt zgonu.

Akt zgonu

Dokument wyrabiany w USC na podstawie karty zgonu, dowodu osobistego zmarłego, metryki w przypadku małoletniego. Akt zgonu wyrabia się w miejscu zdarzenia śmierci, niezależnie od miejsca zamieszkania we właściwym miejscowo Urzędzie Stanu Cywilnego.

Dowód osobisty

Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego osoby zlecającej organizację pogrzebu na potrzebę identyfikacji.

Zasiłek pogrzebowy

Zasiłek pogrzebowy przyznawany na pokrycie kosztów pogrzebu przysługuje w razie śmierci:
ubezpieczonego tj. osoby objętej ubezpieczeniem rentowym na podstawie art. 6,7 10 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
– osoby pobierającej emeryturę lub rentę.
– członka rodziny osoby wymienionej w punktach wyszczególnionych wyżej
– osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty lecz spełnia warunki do jej uzyskania i pobierania.
Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, która pokryła koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje również pracodawcy, domowi pomocy społecznej, gminie, instytucji zakonnej lub diecezjalnej, zwanych dalej podmiotem, jeżeli pokryły koszty pogrzebu. Zasiłek przysługuje tym podmiotom w wysokości udokumentowanych kosztów pogrzebu, nie wyżej jednak niż 4000zł. Zasada ma także zastosowanie w przypadku pokrycia kosztów pogrzebu przez inną osobę niż członek rodziny, o którym mowa wyżej.
Wszelkie formalności związane ze zwrotem zasiłku pogrzebowego może załatwić firma pogrzebowa. W ramach zasiłku całość kosztów pogrzebowych można zrealizować bezgotówkowo. Zasiłek zastaje przelany na konto zakładu pogrzebowego, a po potrąceniu należności, pozostała kwota wypłacana jest osobie organizującej pogrzeb.

Zasiłek pogrzebowy przysługuje również w razie śmierci ubezpieczonego po ustaniu ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie pobierania zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek pogrzebowy przysługuje tylko z jednego tytułu.

Zasiłek pogrzebowy wypłacany przez: ZUS, KRUS, MSWiA, WBE wynosi 4000,00 zł.


Członkami rodziny są:
– małżonek ( wdowa i wdowiec ).
– rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające
– dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione.
– przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej.
– wnuk i rodzeństwo.

Dokumenty do pobrania:

Usługi Pogrzebowe

Firma pogrzebowa Opoka

Anna Kozań

ul. Wyszyńskiego 2

14-200 Iława

tel. 665 014 444

opokailawa@poczta.onet.pl